17 sierpnia 2016

Zużyte baterie i akumulatory

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju (przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów) lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów).


Uwaga:
W przypadku podjęcia działalności przed dniem 1 października 2009r. wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2009r.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakresie składa jeden wniosek o wpis do rejestru, obejmujący dane wymagane dla wniosków o wpis do rejestru w zakresie wykonywanej działalności. Wzory wniosków i sposób ich przekazywania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru (Dz. U Nr 141 poz. 1155).

Wnioski mogą być przekazywane w formie:

 • Pisemnej, na adres:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
 • Dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), na adres skrzynki podawczej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Rozporządzenie określa wzory wniosków dla:

 • Wprowadzających baterie lub akumulatory
 • Prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Wprowadzający baterie lub akumulatory dołącza do wniosku o wpis do rejestru uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej

Przedsiębiorca zagraniczny będący wprowadzającym baterie lub akumulatory wykonuje obowiązki wynikające z rejestracji za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Załączniki:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru (Dz. U Nr 141 poz. 1155).
 2. Wzór wniosku dla wprowadzających baterie lub akumulatory.