1 września 2016

Statut

Rozdział I

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Związek Cyfrowa Polska, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, samorządną organizacją branżową, reprezentującą interesy Członków, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej, organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
 2. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55 poz. 235 z późn. zm.).
 3. Związek zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związaną z branżą elektryczną i elektroniczną.
 4. Związek nie posiada uprawnień władczych w stosunku do swoich Członków a jego działalność nie może naruszać samodzielności Członków ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§2

 1. Związek działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju, w którym prowadzi działalność.
 2. Siedzibą Związku jest miasto Warszawa.
 3. Związek może tworzyć swoje przedstawicielstwa, filie i oddziały zgodnie z obowiązującym prawem zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

§3

 1. Związek używa pieczęci z napisem: Związek Cyfrowa Polska.
 2. Związek używa skrótu Cyfrowa Polska.
 3. Związek w kontaktach zagranicznych używa nazwy: Digital Poland Association.


Rozdział II

II. ZADANIA ZWIĄZKU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§4

 1. Zadaniami Związku są:
  a) reprezentowanie i ochrona interesów Członków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych,
  b) działanie na rzecz szybkiego, racjonalnego i stabilnego rozwoju rynku branży elektrycznej i elektronicznej w Polsce oraz w ramach Unii Europejskiej,
  c) działanie na rzecz zmniejszenia ograniczeń w przepływie technologii, usług i specjalistów,
  d) wspieranie procesu integracji gospodarczej i społecznej Polski z Unią Europejską oraz inicjowanie i udział w programach rozwojowych Unii Europejskiej,
  e) koordynacja uczestnictwa Członków w międzynarodowych, europejskich i krajowych organach normalizacyjnych, certyfikacyjnych i tym podobnych,
  f) organizowanie spotkań i konsultacji z władzami publicznymi oraz innymi podmiotami wykonującymi zadania publiczne w Polsce oraz w Unii Europejskiej w celu prezentacji problematyki gospodarczej oraz szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa,
  g) utrzymywanie stałych kontaktów z kręgami opiniotwórczymi, konsumentami, przedstawicielami pracowników i pracodawców, środowiskami naukowymi, organizacjami gospodarczymi, społecznymi oraz mediami w związku z realizacją celów Związku,
  h) prowadzenie działań na rzecz Członków Związku poprzez przedstawianie władzom publicznym oraz innym podmiotom wykonującym zadania publiczne oraz opinii publicznej:
  – opracowań, raportów i opinii w sprawie istniejących oraz projektowanych rozwiązań prawnych dotyczących szeroko pojętych interesów Członków Związku,

  – opracowań i opinii w sprawie ochrony prawnej oraz podnoszenia jakości produktów i usług oferowanych przez Członków Związku,

  i) pomoc prawna i konsultacyjna Członkom Związku w zakresie istotnych i ogólnych problemów podatkowych, celnych oraz innych wynikających z regulacji prawnych w zakresie branży elektrycznej i elektronicznej,
  j) prowadzenie szeroko rozumianej promocji polskiego rynku elektrycznego i elektronicznego na forum krajowym i zagranicznym,
  k) prowadzenie szeroko rozumianej promocji nowych technologii w zakresie branży elektrycznej i elektronicznej,
  l) wymiana informacji branżowych pomiędzy członkami Związku oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami branżowymi,
  m) tworzenie warunków do rozstrzygania sporów, dotyczących Członków Związku, w drodze postępowania mediacyjnego i polubownego,
  n) działalność w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, polegająca m.in. na propagowaniu idei zrównoważonego rozwoju, pomocy swoim Członkom w wypełnianiu ciążących na nich obowiązków w zakresie ochrony środowiska oraz podejmowaniu różnorodnych działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  o) wykonywanie innych zadań powierzonych Związkowi określonych przez jego organy statutowe.

 2. Związek realizuje swoje zadania statutowe w szczególności poprzez:
  a) współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej Członków Związku,
  b) organizowanie szkoleń, konferencji i doradztwa a w szczególności doradztwa marketingowego, ekonomiczno-finansowego, ekologicznego oraz organizacyjnego w zakresie związanym z inicjowaniem, promowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej Członków Związku,
  c) opracowywanie okresowych analiz, syntez i raportów dotyczących działalności gospodarczej w dziedzinie wytwarzania i zastosowań sprzętu elektrycznego i elektronicznego w odniesieniu do Członków,
  d) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi i innymi organizacjami samorządowymi zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem branży elektrycznej i elektronicznej oraz jej zastosowań w gospodarce,
  e) utworzenie, opłacenie i objęcie akcji w organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie art. 60 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688), czynne uczestniczenie w jej działalności oraz kontrolowanie i nadzorowanie jej działalności,
  f) powoływanie Komitetów i innych zespołów działających w ramach Związku.
 3. Związek nie będzie podejmować jakichkolwiek działań wpływających na konkurencyjność swoich członków lub innych podmiotów.


Rozdział III

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§5

 1. Członkami Związku mogą być wyłącznie pracodawcy w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy, będący:
  a) przedsiębiorcami produkującymi sprzęt elektryczny i elektroniczny na terytorium Polski,
  b) przedstawicielstwami lub oddziałami producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego z krajów Unii Europejskiej,
  c)przedstawicielstwami lub oddziałami producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzającymi produkty te na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod własną marką,
  d) przedsiębiorcami będącymi przedstawicielstwami lub dystrybutorami (na podstawie stosownej umowy) producentów lub dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zajmującymi się sprzedażą tego sprzętu na terytorium Polski.
 2. Członek Związku wykonuje swoje prawa i obowiązki w Związku przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji.
 3. Członek Związku ma prawo w każdym czasie zmienić osobę upoważnioną do jego reprezentacji.
 4. Osoba upoważniona do reprezentacji może reprezentować tylko jednego Członka Związku.

§6

 1. Kandydat na Członka Związku powinien złożyć Radzie Związku następujące dokumenty w formie pisemnej lub elektronicznej:
  a) deklarację członkostwa,
  b) wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
  c) podstawowe informacje o swojej działalności oraz przynależności do innych organizacji branżowych,
  d) dane imienne i adresowe osoby upoważnionej do jego reprezentacji,
  e) rekomendacje dwóch członków Rady Związku albo Zarządu Związku.
 2. Rada Związku ma obowiązek rozpatrzyć wniosek przystępującego do Związku w terminie do 6 miesięcy od daty jego złożenia.
 3. Rada Związku podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata na Członka Związku w formie uchwały i zawiadamia w formie pisemnej o swojej decyzji Kandydata w ciągu 14 dni od jej podjęcia.
 4. Kandydat staje się Członkiem Związku po otrzymaniu pozytywnej decyzji oraz dokonaniu opłat za członkostwo w Związku w danym kwartale na konto Związku.
 5. Odwołanie od decyzji Rady Związku zainteresowany kandydat może wnieść do najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym decyzja Zgromadzenia jest ostateczna.
 6. Członek może zbyć członkostwo w Związku na rzecz innego podmiotu spełniającego kryteria określone w § 5 Statutu, z wyłączeniem innego Członka Z. W takim przypadku uiszczone dotychczas przez zbywającego składki członkowskie (w tym także na rzecz Komitetów Zadaniowych) zostaną zaliczone na poczet nowego Członka.
 7. O zamiarze zbycia członkostwa należy drogą pisemną poinformować Związek. Zbycie członkostwa na rzecz innego podmiotu wymaga uprzedniej zgody Rady Związku. W takim przypadku stosuje się przepisy dotyczące przyjmowania nowych Członków.
 8. Rejestr Członków Związku prowadzi Biuro Związku.
 9. Nowy Członek Związku ma obowiązek uiścić opłatę wpisową, o której mowa w §17 ust. 1 lit. o)-p).

§7

 1. Członkowie Związku mają prawo:
  a) czynnie uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu,
  b) wybierać i być wybieranymi do Organów Związku,
  c) korzystać na preferencyjnych zasadach ze wszystkich form działalności Związku,
  d) korzystać ze znaku firmowego Związku według szczegółowych zasad określonych przez Radę Związku,
  e) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące całokształtu działalności Związku,
  f) czynnie uczestniczyć w pracach Komitetów i innych zespołach powołanych przy Związku.
 2. Członkowie Związku zobowiązani są do:
  a) aktywnego uczestniczenia w działalności statutowej Związku,
  b) stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Związku,
  c) terminowego uiszczania składek członkowskich, celowych oraz nadzwyczajnych,
  d) informowania Związku o istotnych zmianach organizacyjnych i prawnych oraz zmian w przynależności do innych organizacji,
  e) udziału w realizacji celów statutowych Związku,
  f) kierowania się w swojej działalności zasadami etyki i normami rzetelnego postępowania,
  g) dbania o dobre imię Związku.

§8

 1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
  a) wystąpienia po upływie 6 miesięcy od złożenia pisemnej rezygnacji Członka Związku skierowanej do Rady Związku. W okresie wypowiedzenia członkostwa Członek Związku jest zobligowany do wnoszenia wszelkich składek członkowskich oraz wywiązywania się z innych obowiązków wynikających z zapisów niniejszego Statutu,
  b) utraty statutowych wymogów członkostwa, w tym zaprzestania działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania likwidacyjnego wobec Członka, z dniem powzięcia przez Radę Związku wiadomości o tym fakcie,
  c) wykluczenia z Związku w przypadku, gdy z winy Członka dalsze pozostawanie w Związku nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu a w szczególności:
  – naruszania postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Związku,
  – świadomego działania na szkodę Związku,
  – uchylania się od zobowiązań finansowych wynikających ze stosownych uchwał organów Związku, w szczególności od opłacania składek członkowskich.
 1. Wykluczenie Członka następuje na podstawie uchwały Rady Związku podjętej na wniosek Przewodniczącego Rady Związku, Zarządu Związku lub 3 Członków Związku.
 2. Wykluczonemu Członkowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady Związku do najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.


Rozdział IV

IV. ORGANY ZIPSEE

§9

1. Organami Związku są:

a) Walne Zgromadzenie Członków Związku,
b) Rada Związku,
c) Zarząd Związku,
d) Komitety Zadaniowe.

WALNE ZGROMADZENIE
§10

 1. Walne Zgromadzenie Członków Związku jest najwyższym organem Związku rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jego działania, wynikających z realizacji celów statutowych.
 2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne

§11

 1. Zwyczajne Zgromadzenie jest zwoływane raz w roku, w pierwszym kwartale roku uchwałą Zarządu Związku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w uzasadnionych przypadkach uchwałą Zarządu Związku z jego inicjatywy, na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Związku lub na wniosek Rady Związku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia odpowiedniego wniosku o jego zwołanie. Zarząd Związku zwołuje Walne Zgromadzenie w pierwszym i drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie.
 4. Składający wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia przedstawia propozycję porządku obrad.
 5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostają powiadomieni wszyscy Członkowie Związku na 14 dni przed jego terminem przez wysłanie im pisemnych zawiadomień listem poleconym lub drogą elektroniczną gwarantującą skuteczne przekazanie informacji z uzyskaniem potwierdzenia jego dostarczenia.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zostać podjęte w drodze pisemnej bez jego zwoływania, jeżeli na treść i formę jej przyjęcia wyrażą zgodę wszyscy Członkowie Związku. Okres zbierania podpisów pod projektem uchwały nie może przekraczać 30 dni. O podjęciu uchwały Zarząd Związku powiadamia pisemnie lub elektronicznie wszystkich Członków Związku. Głosowanie pisemne nie jest dopuszczalne przy wyborze Członków Rady Związku i Zarządu Związku oraz udzielaniu im absolutorium, w sprawie zmiany Statutu oraz likwidacji Związku.
 7. Obrady Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie są prawomocne, gdy uczestniczy w nich, co najmniej połowa ogólnej liczby Członków Związku. W drugim terminie obrady Walnego Zgromadzenia są prawomocne, gdy uczestniczy w nich co najmniej 30% ogólnej liczby Członków Związku.
 8. W obradach Zgromadzenia oprócz Członków Związku mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.
 9. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość. Szczegółowe zasady i tryb takich obrad określa Regulamin Obrad Zgromadzenia.

§12

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu Związku. Otwierający obrady przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmuje prowadzenie obrad.
 2. Zgromadzenie jest prowadzone według Regulaminu Obrad Zgromadzenia uchwalonego przez Zgromadzenie.
 3. Z wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 4. Z wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów Członków biorących udział w głosowaniu.
 5. Każdy z Członków Związku ma w Zgromadzeniu jeden głos.
 6. Odwołanie Członków Rady Związku oraz Członków Zarządu Związku, w przypadku wygaśnięcia ich mandatów przed upływem kadencji, a także związany z tym wybór nowych Członków Rady lub Zarządu może nastąpić bez wcześniejszej zmiany porządku obrad.
 7. Wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad wymaga obecności na Zgromadzeniu wszystkich Członków Związku lub wyrażenia przez nich na to zgody w formie pisemnej lub elektronicznej.
 8. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zgromadzenia podjętej większością 1/2 ogólnej liczby Członków Związku.
 9. Decyzja o rozwiązaniu Związku wymaga uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 ogólnej liczby Członków Związku.
 10. Przewodniczący stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia, a w razie braku kworum zamyka Walne Zgromadzenie zwołane w pierwszym terminie i powiadamia Członków Związku o terminie rozpoczęcia Walnego Zebrania w drugim terminie.
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania takich uchwał określa Regulamin Obrad Zgromadzenia.

§13

 1. Do kompetencji Zgromadzenia należy również:
  a) uchwalanie Statutu Związku,
  b) uchwalanie wieloletnich i rocznych kierunków działania Związku oraz ocena ich realizacji,
  c) podejmowanie decyzji o przystąpieniu lub wystąpieniu z federacji lub konfederacji związków pracodawców oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych,
  d) wybór i udzielanie absolutorium Radzie Związku na koniec jej kadencji,
  e) wybór i udzielanie absolutorium Zarządowi Związku na koniec jego kadencji,
  f) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Związek zobowiązań przekraczających dwukrotnie ogólny roczny budżet Związku,
  g) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Związku,
  h) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Związku.

RADA ZWIĄZKU
§14

 1. Rada Związku jest Organem Związku wyznaczającym kierunki działania Związku, nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia oraz wykonującym inne zadania zlecone przez Statut lub Walne Zgromadzenie.
 2. W skład Rady wchodzą osoby upoważnione do reprezentowania przez Członków Związku.
 3. Każdy Członek Związku wskazuje jedną osobę w celu obsadzenia jednego miejsca w Radzie. Członek Związku, którego przedstawiciel został powołany do Zarządu Związku może zrezygnować ze wskazywania osoby w celu obsadzenia miejsca w Radzie.
 4. Członkowie Rady swoje czynności wykonują osobiście. Każdy Członek Rady ma jeden głos.
 5. Powołania i odwołania członków Rady dokonuje Zgromadzenie w drodze uchwały po wskazaniu kandydatów przez poszczególnych członków Związku.
 6. Kadencja Rady Związku trwa dwa lata.
 7. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
  a) z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji, złożonej na ręce Przewodniczącego Rady,
  b) z powodu utraty upoważnienia do reprezentowania Członka Związku,
  c) z powodu ustania członkostwa w Związku Członka Związku,
  d) z powodu utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  e) w razie odwołania przed upływem kadencji przez Zgromadzenie.
 8. Członkowie Rady wybierają i odwołują ze swego grona władze Rady, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
 9. Wybór władz Rady odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków biorących udział w głosowaniu, przy obecności co najmniej połowy nominalnej liczby członków. Odwołanie władz następuje w tym samym trybie.
 10. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, o ile organ ten nie postanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 11. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady może zarządzić podjęcie uchwały Rady drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej.
 12. Podejmowanie uchwał drogą elektroniczną przez Radę Związku jest dopuszczalne we wszystkich sprawach, również w przypadku, w którym Statut lub Regulamin Rady przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu uchwała taka może zostać podjęta na posiedzeniu. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania takich uchwał określa Regulamin Rady Związku.
 13. Rada Związku uchwala szczegółowy Regulamin swego działania, uwzględniający zapisy Statutu.
 14. Rada Związku odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na pół roku.
 15. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  a) co najmniej 1/3 członków Rady Związku,
  b) Zarządu Związku.
 16. Pierwsze posiedzenie Rady Związku zwołuje niezwłocznie po jej wyborze Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 17. W posiedzeniach Rady Związku mogą uczestniczyć z prawem zabierania głosu zaproszone osoby.
 18. Posiedzenia Rady Związku mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość. Szczegółowe zasady i tryb takich posiedzeń określa Regulamin Rady Związku.

§15

 1. Do wyłącznych kompetencji Rady Związku należy:
  a) uchwalanie stanowisk Związku w sprawach ważnych dla działalności gospodarczej Członków Związku oraz rozwoju branży, którą reprezentuje,
  b) zatwierdzanie i nadzór nad realizacją planów działania Związku,
  c) uchwalanie rocznego budżetu Związku oraz dokonywanie zmian w budżecie w trakcie roku, jeśli będą tego wymagały potrzeby Związku,
  d) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych Związku i uchwalanie ich regulaminów,
  e) kontrola i nadzór na działalnością Zarządu Związku,
  f) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i zasad działalności przedstawicielstw, filii i oddziałów Związku oraz określanie ich działalności,
  g) utworzenie Rady Ekspertów i Konsultantów Związku oraz powoływanie jej członków,
  h) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Związek, tworzenia fundacji i uczestniczenia w innych przedsięwzięciach gospodarczych,
  i) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Związku do Rady Nadzorczej Elektroeko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.,
  j) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Związku,
  k) występowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Związku,
  l) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Biura Związku,
  m) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Związku.
 2. W umowie między Związkiem a Prezesem Zarządu Związku dotyczącej wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 1 lit. m) powyżej, Związek jest reprezentowany przez Przewodniczącego Rady Związku.

ZARZĄD ZWIĄZKU

§16

 1. Zarząd Związku jest organem wykonawczym i reprezentującym Związku.
 2. W skład Zarządu Związku wchodzi 1-4 członków, w tym do 3 Wiceprezesów Zarządu, oraz Prezes Zarządu.
 3. Powołania i odwołania członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
 4. Zarząd Związku może być wybierany spośród osób fizycznych wskazanych przez poszczególnych Członków Związku. Prezes Zarządu może być wybierany spośród osób fizycznych, które nie są reprezentantami ani pracownikami Członków Związku w rozumieniu niniejszego Statutu. Prezes Zarządu może wskazać do 3 Wiceprezesów Zarządu spośród wybranych przez Walne Zgromadzenie członków Zarządu.
 5. Kadencja Zarządu Związku trwa dwa lata.
 6. Mandat członka Zarządu lub Prezesa Zarządu wygasa przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
  a) z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji, złożonej na ręce Prezesa Zarządu lub w przypadku Prezesa Zarządu złożonej na ręce Przewodniczącego Rady;
  b) z powodu utraty upoważnienia do reprezentowania Członka Związku,
  c) z powodu ustania członkostwa w Związku Członka Związku,
  d) z powodu utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  e) w razie odwołania przed upływem kadencji przez Zgromadzenie.
 7. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy nominalnej liczby członków, o ile organ ten nie postanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 8. Zarząd uchwala szczegółowy Regulamin swego działania, uwzględniający zapisy Statutu.
 9. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na miesiąc.
 10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu.
 11. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zarządu.
 12. Pierwsze posiedzenie Zarządu Związku zwołuje niezwłocznie po jego wyborze Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 13. W posiedzeniach Zarządu Związku mogą uczestniczyć z prawem zabierania głosu zaproszone osoby.
 14. Posiedzenia Zarządu Związku mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość. Szczegółowe zasady i tryb takich posiedzeń określa Regulamin Zarządu Związku.
 15. Uchwały Zarządu Związku mogą być podejmowane drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania takich uchwał określa Regulamin Zarządu Związku.

§17

 1. Do kompetencji Zarządu Związku należy również:
  a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Związku,
  b) wydawanie i publiczne prezentowanie informacji, opinii i stanowisk Związku,
  c) prowadzenie promocji działalności Związku,
  d) opracowywanie propozycji planów działania Związku,
  e) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Biura Związku,
  f) podpisywanie umów z osobami prawnymi i fizycznymi w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Radę Związku,
  g) opracowywanie preliminarzy finansowych oraz projektu budżetu Związku oraz jego zmian w trakcie roku,
  h) zarządzanie majątkiem Związku,
  i) sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat i innych składników rocznego sprawozdania finansowego Związku,
  j) wnioskowanie do Rady Związku o powołanie i likwidację przedstawicielstw, oddziałów oraz filii Związku,
  k) nadzorowanie działalności przedstawicielstw, oddziałów oraz filii Związku według zasad określonych przez Radę Związku,
  l) bieżąca współpraca z Komitetami oraz koordynacja współpracy pomiędzy organami Związku według zasad określonych przez Radę Związku,
  m) wnioskowanie do Rady Związku o powołanie do Rady Ekspertów i Konsultantów Związku,
  n) wnioskowanie o wstąpienie lub wystąpienie Związku do organizacji krajowej lub zagranicznej,
  o) określanie wysokości opłaty wpisowej dla nowych Członków Związku,
  p) podejmowanie decyzji o zwolnieniu nowego Członka Związku z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej w całości lub w części.

§18

 1. Zarząd Związku zwołuje posiedzenia Rady Ekspertów i Konsultantów Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Rady Związku lub Komitetów Zadaniowych.
 2. Rada Ekspertów i Konsultantów Związku jest ciałem doradczym i opiniującym Związku.

KOMITETY ZADANIOWE
§19

 1. W ramach Związku istnieje możliwość tworzenia Komitetów Zadaniowych.
 2. Komitet Zadaniowy powstaje z inicjatywy, co najmniej 3 Członków Związku. Liczba Członków Związku biorących udział w pracach Komitetu nie może spaść poniżej 3. W przeciwnym wypadku Komitet ulega automatycznemu rozwiązaniu. O takim fakcie Prezes Zarządu Związku niezwłocznie powiadamia Radę Związku.
 3. Komitet Zadaniowy tworzą przedstawiciele Członków Związku zainteresowani ściśle określonymi zagadnieniami merytorycznymi stanowiącymi podstawę powołania Komitetu.
 4. O powstaniu Komitetu Zadaniowego Prezes Zarządu Związku niezwłocznie powiadamia Radę Związku.
 5. Każdy Członek Związku może w każdym czasie przystąpić do każdego już istniejącego Komitetu Zadaniowego po pokryciu odpowiednio i stosunkowo udziału w dotychczasowych kosztach działania tego Komitetu oraz uzyskaniu zgody Komitetu. Zasady odpowiedniego pokrycia dotychczasowych kosztów działania Komitetu określa każdorazowo Komitet w dotychczasowym składzie.
 6. Prezes Zarządu Związku przedstawia informację o działalności Komitetów na każdym posiedzeniu Rady Związku.
 7. W przypadku podejmowania inicjatyw związanych z reprezentacją Komitetu na zewnątrz Komitet musi uprzednio uzyskać akceptację Zarządu Związku.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów Statutu lub powszechnie obowiązującego prawa Rada Związku ma prawo rozwiązać Komitet. Członkom Komitetu służy odwołanie od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia. Przy czym decyzja Zgromadzenia jest ostateczna.
 9. Do wyłącznych uprawnień Komitetu należą:
  a) opracowywanie szczegółowych planów działań Związku w zakresie zadań określonych przez członków Komitetu,
  b) opracowywanie założeń budżetu celowego Komitetu oraz wysokości celowych składek służących sfinansowaniu zadań powierzonych Komitetowi oraz zasad ich wnoszenia przez członków Komitetu,
  c) opracowanie struktury podejmowania decyzji w ramach Komitetu,
  d) opracowanie zasad podziału majątku powstałego w wyniku prac Komitetu w sytuacji jego likwidacji,
  e) przyjmowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu celowego Komitetu,
  f) określenie Regulaminu Komitetu.
 10. Posiedzenia Komitetów Zadaniowych mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumienie się na odległość. Szczegółowe zasady i tryb takich posiedzeń określa Regulamin danego Komitetu.
 11. Uchwały Komitetów Zadaniowych mogą być podejmowane drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania takich uchwał określa Regulamin danego Komitetu.


Rozdział V

V. BIURO ZWIĄZKU

§20

 1. Biuro Związku zajmuje się obsługą statutowej działalności Związku.
 2. Do zadań Biura Związku należy organizowanie od strony techniczno – finansowej spotkań organów statutowych Związku.
 3. Prezes Zarządu Związku wykonuje prawa i obowiązki kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Biura Związku w rozumieniu przepisów prawa pracy.


Rozdział VI

VI. SPOSÓB REPREZENTOWANIA ZWIĄZKU

§21

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Związku upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu Związku działający łącznie lub Członek Zarządu i Prezes Zarządu działający łącznie.


Rozdział VII

VII. MAJĄTEK ZIPSEE

§22

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, własne środki finansowe, lokaty, udziały, fundusze i prawa.
 2. Przychodami Związku pokrywającymi koszty działalności Związku są:
  a) wpływy ze składek członkowskich,
  b) wpływy ze składek celowych,
  c) wpływy ze składek nadzwyczajnych,
  d) przychody z majątku Związku,
  e) przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek,
  f) subwencje, darowizny, spadki, dotacje i zapisy od osób i instytucji.
 3. Wysokość składek członkowskich oraz terminy ich uiszczania określa uchwała Zarządu Związku po akceptacji projektu budżetu przez Radę Związku
 4. Wysokość składek celowych, ich przeznaczenie, zakres obowiązywania oraz termin uiszczania określają odrębne uchwały Komitetów Zadaniowych lub Zarządu Związku.
 5. Wysokość składki nadzwyczajnej, jej przeznaczenie oraz termin i tryb jej uiszczenia określa odrębna uchwała Zarządu Związku.
 6. Dla realizacji celów statutowych Związku może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 7. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy Członków za wyjątkiem sytuacji określonej w § 22 pkt. 9.
 8. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi jak i majątek Związku nie podlega podziałowi za wyjątkiem sytuacji określonej w § 22 pkt. 9.
 9. W przypadku rozwiązania Związku, majątek pozostały po zakończeniu likwidacji przeznaczony zostanie do podziału w częściach równych między Członków Związku. Wyznaczenie likwidatora oraz szczegółowy sposób podziału majątku Związku określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

Rozdział VIII

Rozdział 8

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców ( Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.) i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
 2. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Niniejszy Statut Związku Cyfrowa Polska został przyjęty przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2023 r.

Jednolity tekst statutu dostępny do pobrania tutaj: Statut Związku Cyfrowa Polska