1 września 2016

Statut

Rozdział I

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska, zwany dalej Związkiem lub ZIPSEE, jest dobrowolną, samorządną organizacją branżową, reprezentującą interesy Członków, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej, organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
 2. ZIPSEE działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55 poz. 235 z późn. zm.).
 3. ZIPSEE zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związaną z branżą elektryczną i elektroniczną.
 4. ZIPSEE nie posiada uprawnień władczych w stosunku do swoich Członków a jego działalność nie może naruszać samodzielności Członków ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§2

 1. ZIPSEE działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju, w którym prowadzi działalność.
 2. Siedzibą ZIPSEE jest miasto Warszawa.
 3. ZIPSEE może tworzyć swoje przedstawicielstwa, filie i oddziały zgodnie z obowiązującym prawem zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

§3

 1. ZIPSEE używa pieczęci z napisem: Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska.
 2. Związek używa skrótu Związek Cyfrowa Polska.
 3. ZIPSEE w kontaktach zagranicznych używa nazwy: Association of Importers and Manufacturers of Electrical and Electronic Equipment – ZIPSEE “Digital Poland”.


Rozdział II

II. ZADANIA ZWIĄZKU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§4

 1. Zadaniami ZIPSEE są:a) reprezentowanie i ochrona interesów Członków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych,
  b) działanie na rzecz szybkiego, racjonalnego i stabilnego rozwoju rynku branży elektrycznej i elektronicznej w Polsce oraz w ramach Unii Europejskiej,
  c) działanie na rzecz zmniejszenia ograniczeń w przepływie technologii, usług i specjalistów,
  d) wspieranie procesu integracji gospodarczej i społecznej Polski z Unią Europejską oraz inicjowanie i udział w programach rozwojowych Unii Europejskiej,
  e) koordynacja uczestnictwa Członków w międzynarodowych, europejskich i krajowych organach normalizacyjnych, certyfikacyjnych i tym podobnych,
  f) organizowanie spotkań i konsultacji z władzami publicznymi oraz innymi podmiotami wykonującymi zadania publiczne w Polsce oraz w Unii Europejskiej w celu prezentacji problematyki gospodarczej oraz szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa,
  g) utrzymywanie stałych kontaktów z kręgami opiniotwórczymi, konsumentami, przedstawicielami pracowników i pracodawców, środowiskami naukowymi, organizacjami gospodarczymi, społecznymi oraz mediami w związku z realizacją celów ZIPSEE,
  h) prowadzenie działań na rzecz Członków ZIPSEE poprzez przedstawianie władzom publicznym oraz innym podmiotom wykonującym zadania publiczne oraz opinii publicznej:
  – opracowań, raportów i opinii w sprawie istniejących oraz projektowanych rozwiązań prawnych dotyczących szeroko pojętych interesów Członków ZIPSEE,
  – opracowań i opinii w sprawie ochrony prawnej oraz podnoszenia jakości produktów i usług oferowanych przez Członków ZIPSEE,
  i) pomoc prawna i konsultacyjna Członkom ZIPSEE w zakresie istotnych i ogólnych problemów podatkowych, celnych oraz innych wynikających z regulacji prawnych w zakresie branży elektrycznej i elektronicznej,
  j) prowadzenie szeroko rozumianej promocji polskiego rynku elektrycznego i elektronicznego na forum krajowym i zagranicznym,
  k) prowadzenie szeroko rozumianej promocji nowych technologii w zakresie branży elektrycznej i elektronicznej,
  l) wymiana informacji branżowych pomiędzy członkami ZIPSEE oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami branżowymi,
  m) tworzenie warunków do rozstrzygania sporów, dotyczących Członków ZIPSEE, w drodze postępowania mediacyjnego i polubownego,
  n) działalność w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, polegająca m.in. na propagowaniu idei zrównoważonego rozwoju, pomocy swoim Członkom w wypełnianiu ciążących na nich obowiązków w zakresie ochrony środowiska oraz podejmowaniu różnorodnych działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  o) wykonywanie innych zadań powierzonych Związkowi określonych przez jego organy statutowe.2. ZIPSEE realizuje swoje zadania statutowe w szczególności poprzez:a) współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej Członków ZIPSEE,
  b) organizowanie szkoleń, konferencji i doradztwa a w szczególności doradztwa marketingowego, ekonomiczno-finansowego, ekologicznego oraz organizacyjnego w zakresie związanym z inicjowaniem, promowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej Członków ZIPSEE,
  c) opracowywanie okresowych analiz, syntez i raportów dotyczących działalności gospodarczej w dziedzinie wytwarzania i zastosowań sprzętu elektrycznego i elektronicznego w odniesieniu do Członków,
  d) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi i innymi organizacjami samorządowymi zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem branży elektrycznej i elektronicznej oraz jej zastosowań w gospodarce,
  e) utworzenie, opłacenie i objęcie akcji w organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie art. 60 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688), czynne uczestniczenie w jej działalności oraz kontrolowanie i nadzorowanie jej działalności,
  f) powoływanie Komitetów i innych zespołów działających w ramach ZIPSEE.
  3. ZIPSEE nie będzie podejmować jakichkolwiek działań wpływających na konkurencyjność swoich członków lub innych podmiotów.


Rozdział III

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§5

1. Członkami ZIPSEE mogą być wyłącznie pracodawcy w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy, będący:

a) przedsiębiorcami produkującymi sprzęt elektryczny i elektroniczny na terytorium Polski,
b) przedstawicielstwami lub oddziałami producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego z krajów Unii Europejskiej,
c) przedstawicielstwami lub oddziałami producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzającymi produkty te na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod własną marką,
d) przedsiębiorcami będącymi przedstawicielstwami lub dystrybutorami (na podstawie stosownej umowy) producentów lub dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zajmującymi się sprzedażą tego sprzętu na terytorium Polski.
2. Członek ZIPSEE wykonuje swoje prawa i obowiązki w Związku przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji.
3. Członek ZIPSEE ma prawo w każdym czasie zmienić osobę upoważnioną do jego reprezentacji.
4. Osoba upoważniona do reprezentacji może reprezentować tylko jednego Członka ZIPSEE.

§6

1. Kandydat na Członka ZIPSEE powinien złożyć Radzie ZIPSEE następujące dokumenty w formie pisemnej lub elektronicznej:
a) deklarację członkostwa,
b) wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
c) podstawowe informacje o swojej działalności oraz przynależności do innych organizacji branżowych,
d) dane imienne i adresowe osoby upoważnionej do jego reprezentacji,
e) rekomendacje dwóch członków Rady ZIPSEE albo Zarządu ZIPSEE.
2. Rada ZIPSEE ma obowiązek rozpatrzyć wniosek przystępującego do ZIPSEE w terminie do 6 miesięcy od daty jego złożenia.
3. Rada ZIPSEE podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata na Członka ZIPSEE w formie uchwały i zawiadamia w formie pisemnej o swojej decyzji Kandydata w ciągu 14 dni od jej podjęcia.
4. Kandydat staje się Członkiem ZIPSEE po otrzymaniu pozytywnej decyzji oraz dokonaniu opłat za członkostwo w Związku w danym kwartale na konto ZIPSEE.
5. Odwołanie od decyzji Rady ZIPSEE zainteresowany kandydat może wnieść do najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym decyzja Zgromadzenia jest ostateczna.
6. Członek może zbyć członkostwo w Związku na rzecz innego podmiotu spełniającego kryteria określone w § 5 Statutu, z wyłączeniem innego Członka ZIPSEE. W takim przypadku uiszczone dotychczas przez zbywającego składki członkowskie (w tym także na rzecz Komitetów Zadaniowych) zostaną zaliczone na poczet nowego Członka.
7. O zamiarze zbycia członkostwa należy drogą pisemną poinformować Związek. Zbycie członkostwa na rzecz innego podmiotu wymaga uprzedniej zgody Rady ZIPSEE. W takim przypadku stosuje się przepisy dotyczące przyjmowania nowych Członków.
8. Rejestr Członków ZIPSEE prowadzi Biuro ZIPSEE.
9. Nowy Członek ZIPSEE ma obowiązek uiścić opłatę wpisową, o której mowa w §17 ust. 1 lit. o)-p).

§7

1. Członkowie ZIPSEE mają prawo:
a) czynnie uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu,
b) wybierać i być wybieranymi do Organów ZIPSEE,
c) korzystać na preferencyjnych zasadach ze wszystkich form działalności ZIPSEE,
d) korzystać ze znaku firmowego ZIPSEE według szczegółowych zasad określonych przez Radę ZIPSEE,
e) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące całokształtu działalności ZIPSEE,
f) czynnie uczestniczyć w pracach Komitetów i innych zespołach powołanych przy ZIPSEE.
2. Członkowie ZIPSEE zobowiązani są do:
a) aktywnego uczestniczenia w działalności statutowej Związku,
b) stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów ZIPSEE,
c) terminowego uiszczania składek członkowskich, celowych oraz nadzwyczajnych,
d) informowania ZIPSEE o istotnych zmianach organizacyjnych i prawnych oraz zmian w przynależności do innych organizacji,
e) udziału w realizacji celów statutowych ZIPSEE,
f) kierowania się w swojej działalności zasadami etyki i normami rzetelnego postępowania,
g) dbania o dobre imię ZIPSEE.

§8

1. Członkostwo w ZIPSEE ustaje na skutek:

a) wystąpienia po upływie 6 miesięcy od złożenia pisemnej rezygnacji Członka ZIPSEE skierowanej do Rady ZIPSEE. W okresie wypowiedzenia członkostwa Członek ZIPSEE jest zobligowany do wnoszenia wszelkich składek członkowskich oraz wywiązywania się z innych obowiązków wynikających z zapisów niniejszego Statutu,
b) utraty statutowych wymogów członkostwa, w tym zaprzestania działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania likwidacyjnego wobec Członka, z dniem powzięcia przez Radę ZIPSEE wiadomości o tym fakcie,
c) wykluczenia z ZIPSEE w przypadku, gdy z winy Członka dalsze pozostawanie w Związku nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu a w szczególności:
– naruszania postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów ZIPSEE,
– świadomego działania na szkodę ZIPSEE,
– uchylania się od zobowiązań finansowych wynikających ze stosownych uchwał organów ZIPSEE, w szczególności od opłacania składek członkowskich.
2. Wykluczenie Członka następuje na podstawie uchwały Rady ZIPSEE podjętej na wniosek Przewodniczącego Rady ZIPSEE, Zarządu ZIPSEE lub 3 Członków ZIPSEE.
3. Wykluczonemu Członkowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady ZIPSEE do najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.


Rozdział IV

IV. ORGANY ZIPSEE

§9

1. Organami ZIPSEE są:

a) Walne Zgromadzenie Członków ZIPSEE,
b) Rada ZIPSEE,
c) Zarząd ZIPSEE,
d) Komitety Zadaniowe.

WALNE ZGROMADZENIE
§10

1. Walne Zgromadzenie Członków ZIPSEE jest najwyższym organem ZIPSEE rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jego działania, wynikających z realizacji celów statutowych.
2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§11

1. Zwyczajne Zgromadzenie jest zwoływane raz w roku, w pierwszym kwartale roku uchwałą Zarządu ZIPSEE.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w uzasadnionych przypadkach uchwałą Zarządu ZIPSEE z jego inicjatywy, na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków ZIPSEE lub na wniosek Rady ZIPSEE.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia odpowiedniego wniosku o jego zwołanie. Zarząd ZIPSEE zwołuje Walne Zgromadzenie w pierwszym i drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie.
4. Składający wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia przedstawia propozycję porządku obrad.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostają powiadomieni wszyscy Członkowie ZIPSEE na 14 dni przed jego terminem przez wysłanie im pisemnych zawiadomień listem poleconym lub drogą elektroniczną gwarantującą skuteczne przekazanie informacji z uzyskaniem potwierdzenia jego dostarczenia.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zostać podjęte w drodze pisemnej bez jego zwoływania, jeżeli na treść i formę jej przyjęcia wyrażą zgodę wszyscy Członkowie ZIPSEE. Okres zbierania podpisów pod projektem uchwały nie może przekraczać 30 dni. O podjęciu uchwały Zarząd ZIPSEE powiadamia pisemnie lub elektronicznie wszystkich Członków Związku. Głosowanie pisemne nie jest dopuszczalne przy wyborze Członków Rady ZIPSEE i Zarządu ZIPSEE oraz udzielaniu im absolutorium, w sprawie zmiany Statutu oraz likwidacji Związku.
7. Obrady Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie są prawomocne, gdy uczestniczy w nich, co najmniej połowa ogólnej liczby Członków Związku. W drugim terminie obrady Walnego Zgromadzenia są prawomocne, gdy uczestniczy w nich co najmniej 30% ogólnej liczby Członków Związku.
8. W obradach Zgromadzenia oprócz Członków ZIPSEE mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.
9. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość. Szczegółowe zasady i tryb takich obrad określa Regulamin Obrad Zgromadzenia.

§12

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu ZIPSEE. Otwierający obrady przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmuje prowadzenie obrad.
2. Zgromadzenie jest prowadzone według Regulaminu Obrad Zgromadzenia uchwalonego przez Zgromadzenie.
3. Z wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
4. Z wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów Członków biorących udział w głosowaniu.
5. Każdy z Członków ZIPSEE ma w Zgromadzeniu jeden głos.
6. Odwołanie Członków Rady ZIPSEE oraz Członków Zarządu ZIPSEE, w przypadku wygaśnięcia ich mandatów przed upływem kadencji, a także związany z tym wybór nowych Członków Rady lub Zarządu może nastąpić bez wcześniejszej zmiany porządku obrad.
7. Wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad wymaga obecności na Zgromadzeniu wszystkich Członków ZIPSEE lub wyrażenia przez nich na to zgody w formie pisemnej lub elektronicznej.
8. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zgromadzenia podjętej większością 1/2 ogólnej liczby Członków ZIPSEE.
9. Decyzja o rozwiązaniu ZIPSEE wymaga uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 ogólnej liczby Członków ZIPSEE.
10. Przewodniczący stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia, a w razie braku kworum zamyka Walne Zgromadzenie zwołane w pierwszym terminie i powiadamia Członków Związku o terminie rozpoczęcia Walnego Zebrania w drugim terminie.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania takich uchwał określa Regulamin Obrad Zgromadzenia.

§13

1. Do kompetencji Zgromadzenia należy również:
a) uchwalanie Statutu ZIPSEE,
b) uchwalanie wieloletnich i rocznych kierunków działania ZIPSEE oraz ocena ich realizacji,
c) podejmowanie decyzji o przystąpieniu lub wystąpieniu z federacji lub konfederacji związków pracodawców oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych,
d) wybór i udzielanie absolutorium Radzie ZIPSEE na koniec jej kadencji,
e) wybór i udzielanie absolutorium Zarządowi ZIPSEE na koniec jego kadencji,
f) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez ZIPSEE zobowiązań przekraczających dwukrotnie ogólny roczny budżet Związku,
g) zatwierdzanie sprawozdań finansowych ZIPSEE,
h) podjęcie decyzji o rozwiązaniu ZIPSEE.

RADA ZIPSEE
§14

1. Rada ZIPSEE jest Organem ZIPSEE wyznaczającym kierunki działania ZIPSEE, nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia oraz wykonującym inne zadania zlecone przez Statut lub Walne Zgromadzenie.
2. W skład Rady wchodzą osoby upoważnione do reprezentowania przez Członków ZIPSEE.
3. Każdy Członek ZIPSEE wskazuje jedną osobę w celu obsadzenia jednego miejsca w Radzie. Członek ZIPSEE, którego przedstawiciel został powołany do Zarządu ZIPSEE może zrezygnować ze wskazywania osoby w celu obsadzenia miejsca w Radzie.
4. Członkowie Rady swoje czynności wykonują osobiście. Każdy Członek Rady ma jeden głos.
5. Powołania i odwołania członków Rady dokonuje Zgromadzenie w drodze uchwały po wskazaniu kandydatów przez poszczególnych członków Związku.
6. Kadencja Rady ZIPSEE trwa dwa lata.
7. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
a) z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji, złożonej na ręce Przewodniczącego Rady,
b) z powodu utraty upoważnienia do reprezentowania Członka ZIPSEE,
c) z powodu ustania członkostwa w Związku Członka ZIPSEE,
d) z powodu utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) w razie odwołania przed upływem kadencji przez Zgromadzenie.
8. Członkowie Rady wybierają i odwołują ze swego grona władze Rady, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
9. Wybór władz Rady odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków biorących udział w głosowaniu, przy obecności co najmniej połowy nominalnej liczby członków. Odwołanie władz następuje w tym samym trybie.
10. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, o ile organ ten nie postanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
11. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady może zarządzić podjęcie uchwały Rady drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej.
12. Podejmowanie uchwał drogą elektroniczną przez Radę ZIPSEE jest dopuszczalne we wszystkich sprawach, również w przypadku w którym Statut lub Regulamin Rady przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu uchwała taka może zostać podjęta na posiedzeniu. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania takich uchwał określa Regulamin Rady ZIPSEE.
13. Rada ZIPSEE uchwala szczegółowy Regulamin swego działania, uwzględniający zapisy Statutu.
14. Rada ZIPSEE odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na pół roku.
15. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) co najmniej 1/3 członków Rady ZIPSEE,
b) Zarządu ZIPSEE.
16. Pierwsze posiedzenie Rady ZIPSEE zwołuje niezwłocznie po jej wyborze Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
17. W posiedzeniach Rady ZIPSEE mogą uczestniczyć z prawem zabierania głosu zaproszone osoby.
18. Posiedzenia Rady ZIPSEE mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość. Szczegółowe zasady i tryb takich posiedzeń określa Regulamin Rady ZIPSEE.

§15

1. Do wyłącznych kompetencji Rady ZIPSEE należy:
a) uchwalanie stanowisk ZIPSEE w sprawach ważnych dla działalności gospodarczej Członków ZIPSEE oraz rozwoju branży, którą reprezentuje,
b) zatwierdzanie i nadzór nad realizacją planów działania ZIPSEE,
c) uchwalanie rocznego budżetu ZIPSEE oraz dokonywanie zmian w budżecie w trakcie roku, jeśli będą tego wymagały potrzeby ZIPSEE,
d) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych ZIPSEE i uchwalanie ich regulaminów,
e) kontrola i nadzór na działalnością Zarządu ZIPSEE,
f) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i zasad działalności przedstawicielstw, filii i oddziałów ZIPSEE oraz określanie ich działalności,
g) utworzenie Rady Ekspertów i Konsultantów ZIPSEE oraz powoływanie jej członków,
h) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Związek, tworzenia fundacji i uczestniczenia w innych przedsięwzięciach gospodarczych,
i) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli ZIPSEE do Rady Nadzorczej Elektroeko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.,
j) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności ZIPSEE,
k) występowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie ZIPSEE,
l) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Biura ZIPSEE,
m) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu ZIPSEE.
2. W umowie między Związkiem a Prezesem Zarządu ZIPSEE dotyczącej wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 1 lit. m) powyżej, Związek jest reprezentowany przez Przewodniczącego Rady ZIPSEE.

ZARZĄD ZIPSEE

§16

1. Zarząd ZIPSEE jest organem wykonawczym i reprezentującym ZIPSEE.
2. W skład Zarządu ZIPSEE wchodzi 1-3 członków oraz Prezes Zarządu.
3. Powołania i odwołania członków Rady oraz Prezesa Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
4. Zarząd ZIPSEE może być wybierany spośród osób fizycznych wskazanych przez poszczególnych Członków ZIPSEE. Prezes Zarządu może być wybierany spośród osób fizycznych, które nie są reprezentantami ani pracownikami Członków ZIPSEE w rozumieniu niniejszego Statutu.
5. Kadencja Zarządu ZIPSEE trwa dwa lata.
6. Mandat członka Zarządu lub Prezesa Zarządu wygasa przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
a) z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji, złożonej na ręce Prezesa Zarządu lub w przypadku Prezesa Zarządu złożonej na ręce Przewodniczącego Rady;
b) z powodu utraty upoważnienia do reprezentowania Członka ZIPSEE,
c) z powodu ustania członkostwa w Związku Członka ZIPSEE,
d) z powodu utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) w razie odwołania przed upływem kadencji przez Zgromadzenie.
7. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy nominalnej liczby członków, o ile organ ten nie postanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
8. Zarząd uchwala szczegółowy Regulamin swego działania, uwzględniający zapisy Statutu.
9. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na miesiąc.
10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu.
11. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zarządu.
12. Pierwsze posiedzenie Zarządu ZIPSEE zwołuje niezwłocznie po jego wyborze Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
13. W posiedzeniach Zarządu ZIPSEE mogą uczestniczyć z prawem zabierania głosu zaproszone osoby.
14. Posiedzenia Zarządu ZIPSEE mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość. Szczegółowe zasady i tryb takich posiedzeń określa Regulamin Zarządu ZIPSEE.
15. Uchwały Zarządu ZIPSEE mogą być podejmowane drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania takich uchwał określa Regulamin Zarządu ZIPSEE.

§17

1. Do kompetencji Zarządu ZIPSEE należy również:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady ZIPSEE,
b) wydawanie i publiczne prezentowanie informacji, opinii i stanowisk ZIPSEE,
c) prowadzenie promocji działalności ZIPSEE,
d) opracowywanie propozycji planów działania ZIPSEE,
e) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Biura ZIPSEE,
f) podpisywanie umów z osobami prawnymi i fizycznymi w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Radę ZIPSEE,
g) opracowywanie preliminarzy finansowych oraz projektu budżetu ZIPSEE oraz jego zmian w trakcie roku,
h) zarządzanie majątkiem ZIPSEE,
i) sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat i innych składników rocznego sprawozdania finansowego ZIPSEE,
j) wnioskowanie do Rady ZIPSEE o powołanie i likwidację przedstawicielstw, oddziałów oraz filii ZIPSEE,
k) nadzorowanie działalności przedstawicielstw, oddziałów oraz filii ZIPSEE według zasad określonych przez Radę ZIPSEE,
l) bieżąca współpraca z Komitetami oraz koordynacja współpracy pomiędzy organami ZIPSEE według zasad określonych przez Radę ZIPSEE,
m) wnioskowanie do Rady ZIPSEE o powołanie do Rady Ekspertów i Konsultantów ZIPSEE,
n) wnioskowanie o wstąpienie lub wystąpienie ZIPSEE do organizacji krajowej lub zagranicznej,
o) określanie wysokości opłaty wpisowej dla nowych Członków ZIPSEE,
p) podejmowanie decyzji o zwolnieniu nowego Członka ZIPSEE z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej w całości lub w części.

§18

1. Zarząd ZIPSEE zwołuje posiedzenia Rady Ekspertów i Konsultantów ZIPSEE z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Rady ZIPSEE lub Komitetów Zadaniowych.
2. Rada Ekspertów i Konsultantów ZIPSEE jest ciałem doradczym i opiniującym ZIPSEE.

KOMITETY ZADANIOWE
§19

1. W ramach ZIPSEE istnieje możliwość tworzenia Komitetów Zadaniowych.
2. Komitet Zadaniowy powstaje z inicjatywy, co najmniej 3 Członków Związku. Liczba Członków ZIPSEE biorących udział w pracach Komitetu nie może spaść poniżej 3. W przeciwnym wypadku Komitet ulega automatycznemu rozwiązaniu. O takim fakcie Prezes Zarządu ZIPSEE niezwłocznie powiadamia Radę ZIPSEE.
3. Komitet Zadaniowy tworzą przedstawiciele Członków ZIPSEE zainteresowani ściśle określonymi zagadnieniami merytorycznymi stanowiącymi podstawę powołania Komitetu.
4. O powstaniu Komitetu Zadaniowego Prezes Zarządu ZIPSEE niezwłocznie powiadamia Radę ZIPSEE.
5. Każdy Członek ZIPSEE może w każdym czasie przystąpić do każdego już istniejącego Komitetu Zadaniowego po pokryciu odpowiednio i stosunkowo udziału w dotychczasowych kosztach działania tego Komitetu oraz uzyskaniu zgody Komitetu. Zasady odpowiedniego pokrycia dotychczasowych kosztów działania Komitetu określa każdorazowo Komitet w dotychczasowym składzie.
6. Prezes Zarządu ZIPSEE przedstawia informację o działalności Komitetów na każdym posiedzeniu Rady ZIPSEE.
7. W przypadku podejmowania inicjatyw związanych z reprezentacją Komitetu na zewnątrz Komitet musi uprzednio uzyskać akceptację Zarządu ZIPSEE.
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów Statutu lub powszechnie obowiązującego prawa Rada ZIPSEE ma prawo rozwiązać Komitet. Członkom Komitetu służy odwołanie od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia. Przy czym decyzja Zgromadzenia jest ostateczna.
9. Do wyłącznych uprawnień Komitetu należą:
a) opracowywanie szczegółowych planów działań ZIPSEE w zakresie zadań określonych przez członków Komitetu,
b) opracowywanie założeń budżetu celowego Komitetu oraz wysokości celowych składek służących sfinansowaniu zadań powierzonych Komitetowi oraz zasad ich wnoszenia przez członków Komitetu,
c) opracowanie struktury podejmowania decyzji w ramach Komitetu,
d) opracowanie zasad podziału majątku powstałego w wyniku prac Komitetu w sytuacji jego likwidacji,
e) przyjmowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu celowego Komitetu,
f) określenie Regulaminu Komitetu.
10. Posiedzenia Komitetów Zadaniowych mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumienie się na odległość. Szczegółowe zasady i tryb takich posiedzeń określa Regulamin danego Komitetu.
11. Uchwały Komitetów Zadaniowych mogą być podejmowane drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania takich uchwał określa Regulamin danego Komitetu.


Rozdział V

V. BIURO ZIPSEE

§20

 1. Biuro ZIPSEE zajmuje się obsługą statutowej działalności Związku.
 2. Do zadań Biura ZIPSEE należy organizowanie od strony techniczno – finansowej spotkań organów statutowych ZIPSEE.
 3. Prezes Zarządu ZIPSEE wykonuje prawa i obowiązki kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Biura ZIPSEE w rozumieniu przepisów prawa pracy.


Rozdział VI

VI. SPOSÓB REPREZENTOWANIA ZWIĄZKU

§21

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu ZIPSEE upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu ZIPSEE działający łącznie lub Członek Zarządu i Prezes Zarządu działający łącznie.


Rozdział VII

VII. MAJĄTEK ZIPSEE

§22

1. Majątek ZIPSEE stanowią nieruchomości, ruchomości, własne środki finansowe, lokaty, udziały, fundusze i prawa.
2. Przychodami ZIPSEE pokrywającymi koszty działalności ZIPSEE są:

a) wpływy ze składek członkowskich,
b) wpływy ze składek celowych,
c) wpływy ze składek nadzwyczajnych,
d) przychody z majątku ZIPSEE,
e) przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez ZIPSEE,
f) subwencje, darowizny, spadki, dotacje i zapisy od osób i instytucji.

3. Wysokość składek członkowskich oraz terminy ich uiszczania określa uchwała Zarządu ZIPSEE po akceptacji projektu budżetu przez Radę ZIPSEE
4. Wysokość składek celowych, ich przeznaczenie, zakres obowiązywania oraz termin uiszczania określają odrębne uchwały Komitetów Zadaniowych lub Zarządu ZIPSEE.
5. Wysokość składki nadzwyczajnej, jej przeznaczenie oraz termin i tryb jej uiszczenia określa odrębna uchwała Zarządu ZIPSEE.
6. Dla realizacji celów statutowych ZIPSEE może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
7. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy Członków za wyjątkiem sytuacji określonej w § 22 pkt. 9.
8. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi jak i majątek ZIPSEE nie podlega podziałowi za wyjątkiem sytuacji określonej w § 22 pkt. 9.
9. W przypadku rozwiązania ZIPSEE, majątek pozostały po zakończeniu likwidacji przeznaczony zostanie do podziału w częściach równych między Członków ZIPSEE. Wyznaczenie likwidatora oraz szczegółowy sposób podziału majątku ZIPSEE określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

Rozdział VIII

Rozdział 8

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców ( Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.) i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
 2. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

(koniec tekstu jednolitego Statutu)
Niniejszy tekst jednolity Statutu ZIPSEE uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Walnego Zgromadzenia i został przyjęty przez Walne Zgromadzenie z dnia 26 stycznia 2021 r.

Jednolity tekst statutu dostępny do pobrania tutaj: statut-zipsee-cyfrowa-polska