17 sierpnia 2016

Prawa i obowiązki Członka

Członkowie mają prawo:

a) czynnie uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu,

b) wybierać i być wybieranymi do Organów ZIPSEE Cyfrowa Polska,

c) korzystać na preferencyjnych zasadach ze wszystkich form działalności ZIPSEE Cyfrowa Polska,

d) korzystać ze znaku firmowego ZIPSEE Cyfrowa Polska według szczegółowych zasad określonych przez Radę ZIPSEE Cyfrowa Polska,

e) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące całokształtu działalności ZIPSEE Cyfrowa Polska,

f) czynnie uczestniczyć w pracach Komitetów i innych zespołach powołanych przy ZIPSEE Cyfrowa Polska.

 

Członkowie zobowiązani są do:

a) aktywnego uczestniczenia w działalności statutowej Związku,

b) stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów ZIPSEE Cyfrowa Polska,

c) terminowego uiszczania składek członkowskich, celowych oraz nadzwyczajnych,

d) informowania ZIPSEE Cyfrowa Polska o istotnych zmianach organizacyjnych i prawnych oraz zmian w przynależności do innych organizacji,

e) udziału w realizacji celów statutowych ZIPSEE Cyfrowa Polska,

f) kierowania się w swojej działalności zasadami etyki i normami rzetelnego postępowania,

g) dbania o dobre imię ZIPSEE Cyfrowa Polska.