11 sierpnia 2016

Struktura

W ramach ZIPSEE Cyfrowa Polska działa sześć Komitetów zadaniowych. Zajmują się one problematyką określoną przez samych Członków.

  • Komitet ds. Środowiskowych

Jego działanie związane jest z obowiązkami firm z zakresu gospodarowania odpadami. Przede wszystkim wynikają one z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Ustawy o bateriach i akumulatorach, polityki państwa w zakresie kwestii środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, promowaniem proekologicznych i ekoinnowacyjnych rozwiązań w biznesie.

  • Komitet ds. Praw Autorskich

Jego zadania są związane z czynnym udziałem w pracach nad rozwiązaniami prawnymi w zakresie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wszelkimi innymi kwestiami związanymi z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych, jak również bieżącym zaangażowaniem w działania w przedmiotowym zakresie wpływającym na działalność biznesową branży.

  • Komitet ds. VAT

Jego głównym zadaniem jest uregulowanie kwestii wyłudzeń podatku VAT (karuzel VAT-owych) w handlu elektroniką użytkową. Ponadto Komitet zajmuje się pracami nad optymalizacją pracy Kontroli Skarbowej tak, aby jej realna efektywność wzrosła przy zmniejszeniu obciążenia dla uczciwych przedsiębiorców.

  • Komitet ds. Zamówień Publicznych

Jego zadaniem jest opracowanie propozycji pozacenowych kryteriów wyboru produktów i dostawców ze szczególnym uwzględnieniem sektora urządzeń drukujących i materiałów eksploatacyjnych.

  • Komitet ds. Cyfryzacji

Do jego głównych zadań należy optymalizacja przebiegu procesu wdrożenia radiofonii cyfrowej w Polsce.

  • Komitet ds. ElektroEko

Jego zadania wynikają z zaangażowania ZIPSEE Cyfrowa Polska w funkcjonowanie Organizacji Odzysku ElektroEko S.A. oraz bieżącym monitoringiem rynku w zakresie gospodarowania odpadami.