11 sierpnia 2016

Struktura

W ramach Związku Cyfrowa Polska działa dziewięć Komitetów zadaniowych. Zajmują się one problematyką określoną przez samych Członków.

  • Komitet ds. Środowiskowych

Jego działanie związane jest z obowiązkami firm z zakresu gospodarowania odpadami. Przede wszystkim wynikają one z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Ustawy o bateriach i akumulatorach, polityki państwa w zakresie kwestii środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, promowaniem proekologicznych i ekoinnowacyjnych rozwiązań w biznesie.

  • Komitet ds. Praw Autorskich

Jego zadania są związane z czynnym udziałem w pracach nad rozwiązaniami prawnymi w zakresie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wszelkimi innymi kwestiami związanymi z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych, jak również bieżącym zaangażowaniem w działania w przedmiotowym zakresie wpływającym na działalność biznesową branży.

  • Komitet ds. VAT

Jego głównym zadaniem jest uregulowanie kwestii wyłudzeń podatku VAT (karuzel VAT-owych) w handlu elektroniką użytkową. Ponadto Komitet zajmuje się pracami nad optymalizacją pracy Kontroli Skarbowej tak, aby jej realna efektywność wzrosła przy zmniejszeniu obciążenia dla uczciwych przedsiębiorców.

  • Komitet ds. Zamówień Publicznych

Jego zadaniem jest opracowywanie i popularyzowanie wytycznych dla zamawiających sprzęt elektroniczny. Komitet opracował m.in. pozacenowe kryteria wyboru produktów i dostawców ze szczególnym uwzględnieniem sektora urządzeń drukujących i materiałów eksploatacyjnych. Obecnie komitet w ramach grup Roboczej w UZP skupia się na wypracowania kryteriów wyboru ofert dla zestawów komputerowych, monitorów, telefonów i tabletów, urządzeń drukujących i Digital Signage. Komitet uczestniczy również w pracach drugiej grupy w UZP zajmującej się opracowaniem wytycznych dla zamawiania systemów informatycznych.

  • Komitet ds. Cyfryzacji

Do jego głównych zadań należy optymalizacja przebiegu procesu wdrożenia radiofonii cyfrowej w Polsce.

  • Komitet ds. ElektroEko

Jego zadania wynikają z zaangażowania ZIPSEE Cyfrowa Polska w funkcjonowanie Organizacji Odzysku ElektroEko S.A. oraz bieżącym monitoringiem rynku w zakresie gospodarowania odpadami.

  • Komitet ds. cyberbezpieczeństwa

Komitet zajmuje się szeroko pojętymi kwestiami cyberbezpieczeństwa. Wypracował m.in. rekomendacje w zakresie ochrony urządzeń końcowych przed cyberatakami. Zajmuje się również analizą i opiniowaniem dokumentów rządowych m.in. Strategii Cyberbezpieczeństwa RP, strategią wdrożenia 5G

  • Komitet ds. IoT

Celem komitetu jest praca nad popularyzacją urządzeń wchodzących w skład Internetu rzeczy. Grupa ukończyła niedawno prace nad raportem  „Smart home, smart cities, smart world. Rozwój Internetu Rzeczy”.

  • Komitet transformacji cyfrowej

Zawiązuje się grupa pracująca nad eliminacją tradycyjnego, papierowego obiegu dokumentów na rzecz ich cyfrowej wersji. Zamierzeniem jest dokonanie zmian w obowiązujących przepisach prawa w celu zapewnienia domyślności cyfrowej procedur i usług. Ambicją grupy jest wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na generalną zmianę w kwestii paperless, a nie punktowe usprawnianie obecnych procedur.