17 sierpnia 2016

Zużyty sprzęt eletryczny i elektroniczny

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć przed podjęciem działalności gospodarczej.

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana złożyć wniosek o wpis do rejestru w terminie 14 dni od dnia uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakresie składa jeden wniosek o wpis do rejestru, obejmujący dane wymagane dla wniosków o wpis do rejestru w zakresie wykonywanej działalności.

Wzory wniosków i sposób ich przekazywania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru(Dz. U. Nr 68, poz. 582).

Wnioski mogą być przekazywane w formie:

 • Pisemnej, na adres:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
 • Dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), na adres Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wprowadzający sprzęt

Dane wprowadzającego sprzęt:

 • firma przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
 • REGON, o ile taki posiada,
 • numer i nazwa grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy,
 • informacja o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo o masie poszczególnych rodzajów sprzętu, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, który wprowadzający sprzęt zamierza wprowadzić w danym roku, oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego, jeżeli wprowadza sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych.

Wprowadzający sprzęt dołącza do wniosku:

 • uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej,
 • uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w przypadku braku takiej umowy dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego (tylko wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych).

Załączniki:

 1. Wniosek o wpis do rejestru.
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru.