Wdrażanie mechanizmu VAT odwróconego

Wpro­wa­dze­nie od­wrotnego obciążenia na ko­lej­ne to­wa­ry, w tym na te­le­fo­ny ko­mór­ko­we i ta­ble­ty prze­wi­du­je no­we­lizacja ustawy o VAT, uchwa­lo­na w dniu 20 lutego 2015 r. przez Sejm. Głównym celem nowelizacji jest uszczelnienie naszego systemu podatkowego przez wprowadzenie innego sposobu pobierania VAT – tzw. mechanizmu odwróconego VAT – w obszarach, w których dochodzi do szczególnie dużych nadużyć. […]

Postęp” w pracach nad zmianami w systemie gospodarowania elektrośmieciami.

Rada Ministrów przyjęła 17 lutego 2015 r. projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przedłożony przez Ministra Środowiska. Projekt ustawy ma wprowadzić zapisy nowej dyrektywy WEEE, która zakłada wyższe targety zbiórki zużytego sprzętu oraz wprowadza standardy w zakresie recyclingu i odzysku. […]