Wdrażanie mechanizmu VAT odwróconego

Wpro­wa­dze­nie od­wrotnego obciążenia na ko­lej­ne to­wa­ry, w tym na te­le­fo­ny ko­mór­ko­we i ta­ble­ty prze­wi­du­je no­we­lizacja ustawy o VAT, uchwa­lo­na w dniu 20 lutego 2015 r. przez Sejm. Głównym celem nowelizacji jest uszczelnienie naszego systemu podatkowego przez wprowadzenie innego sposobu pobierania VAT – tzw. mechanizmu odwróconego VAT – w obszarach, w których dochodzi do szczególnie dużych nadużyć.

Prze­wi­dzia­ny w no­we­li od­wró­co­ny VAT jest pro­ce­du­rą, która prze­wi­du­je, że to ku­pu­ją­cy, a nie sprze­da­ją­cy, zo­bo­wią­zu­je się do od­pro­wa­dze­nia po­dat­ku. Roz­wią­za­nie takie uszczel­nia sys­tem po­dat­ku VAT oraz prze­ciw­dzia­ła nad­uży­ciom zwią­za­nym z tym po­dat­kiem. Zgod­nie z usta­wą me­cha­nizm od­wrot­ne­go ob­cią­że­nia VAT ma być roz­sze­rzo­ny na obrót ta­ki­mi to­wa­ra­mi jak: nie­któ­re po­sta­ci złota, ko­lej­ne wy­ro­by ze stali, te­le­fo­ny ko­mór­ko­we, kom­pu­te­ry prze­no­śne oraz kon­so­le do gier.

W piąt­ko­wym gło­so­wa­niu nad tym rzą­do­wą no­we­li­za­cją usta­wy o po­dat­ku od to­wa­rów i usług oraz usta­wy Prawo za­mó­wień pu­blicz­nych gło­so­wa­ło 407 po­słów – 397 z nich opo­wie­dzia­ło się za wpro­wa­dze­niem no­we­li­za­cji, 2 było prze­ciw, a 8 wstrzy­ma­ło się od głosu.

Jednak naszym zdaniem, dana nowelizacja nie rozwiązuje problemu do końca. Istnieje poważne ryzyko, że po wprowadzeniu mechanizmu odwrotnego obciążenia na obrót telefonami komórkowymi oraz komputerami proceder wyłudzania podatku VAT przeniesie się na handel materiałami eksploatacyjnymi do drukarek oraz na handel cyfrowymi aparatami fotograficznymi.

Proceder oszustw w podatku VAT występuje głównie w obrocie łatwo zbywalnymi wyrobami o wysokiej wartości tj. wyrobami, które ze względu na ich zastosowanie mogą być stosunkowo łatwo i w dużych ilościach zbywane poza legalnym obrotem, jeśli tylko zostaną zaoferowane chociaż nieznacznie poniżej cen rynkowych.

W lipcu 2014 r. ZIPSEE wraz z kancelarią DLA Piper przygotowało „Raport uzasadniający konieczność wprowadzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia przy rozliczeniu VAT w obrocie cyfrowymi aparatami fotograficznymi oraz materiałami eksploatacyjnymi do drukarek”. Analiza danych statystycznych EUROSTAT przeprowadzona przez ZIPSEE wykazała, że skala niedeklarowanego VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia cyfrowych aparatów fotograficznych może sięgać około 16 mln zł rocznie, a w przypadku materiałów eksploatacyjnych do drukarek około 24 mln zł rocznie.

Brak wprowadzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia spowoduje, że skala oszustw w podatku VAT będzie rosnąć, a nieuczciwie działające firmy dzięki oferowaniu towarów po niższej cenie będą wypierać z rynku uczciwie działających podatników, na czym stracimy my wszyscy.

Ustawą zajmie się w tej chwili Senat. Mamy nadzieję, iż senatorowie przychylą się do postulowanych przez ZIPSEE propozycji rozszerzenia stosowania przedmiotowego mechanizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *