Polska branża cyfrowa zabiera głos ws. unijnych regulacjach dot. sztucznej inteligencji

Związek Cyfrowa Polska popiera cele, które Komisja Europejska postawiła przed unijnymi regulacjami dotyczącymi sztucznej inteligencji. – W szczególności to zapewnienie pewności prawa na potrzeby ułatwienia inwestycji i innowacji w dziedzinie AI oraz wsparcie rozwoju jednolitego rynku zastosowań tej technologii – przekazała organizacja w swoim stanowisku wysłanym do Brukseli w ramach konsultacji dotyczących Aktu w sprawie sztucznej inteligencji. Związek zwrócił jednocześnie uwagę na kilka przepisów, które jego zdaniem wymagają doprecyzowania lub przeformatowania.

Projektowane przez Komisję Europejską przepis zawarte w Rozporządzeniu Parlemantu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligecji (Akt w sprawie sztucznej inteligencji) mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z prawami podstawowymi systemów AI w Unii Europejskiej. Mają również pomóc i ułatwić inwestycje, innowacje oraz rozwój tej technologii w krajach UE. Komisja prowadzi w tej sprawie konsultacje.

Priorytety i brzmienie projektowanych przepisów popiera Związek Cyfrowa Polska. „Cele te są zbieżne z naszym poglądem na temat konieczności budowania przejrzystych ram prawnych, które sprzyjają rozwojowi innowacyjnych usług i produktów opartych o nowoczesną technologię” – przyznaje Związek w stanowisku przesłanym do Komisji Europejskiej w ramach konsultacji. Organizacja przede wszystkim chwali przyjęcie proporcjonalnego podejścia regulacyjnego do nakładania obowiązków opartego na ryzyku. W proponowanych unijnych przepisach ogranicza się ono do minimalnych wymogów niezbędnych do zaradzenia temu ryzyku, a także problemom związanym ze sztuczną inteligencją, bez nadmiernego ograniczania lub utrudniania rozwoju technologicznego czy nieproporcjonalnego zwiększenia kosztów wprowadzania do obrotu rozwiązań AI. „Jesteśmy głęboko przekonani, że Komisja Europejska osiągnęła właściwą równowagę pomiędzy ochroną obywateli a zachowaniem przestrzeni dla innowacji” –  czytamy w stanowisku polskiej branży cyfrowej.

Przyszłość w rękach AI

W opinii prezesa Związku Cyfrowa Polska Michała Kanownika przepisy projektowane przez KE ws. AI są niezbędne. – Rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję rozwijają się bardzo dynamicznie. Stosowane są we wszystkich sferach gospodarki i życia publicznego od produkcji i transportu, przez służbę zdrowia, czy rozrywkę aż po bankowość i walkę z przestępczością. Dlatego też przepisy regulujące tę nieodzowną technologię będą miały fundamentalne znaczenie dla rozwoju innowacyjnych, nowoczesnych przedsiębiorstw oraz powstawania nowatorskich produktów i usług XXI w., a w efekcie wzrostu cyfrowej gospodarki i potencjału Polski i Europy – zaznacza Michał Kanownik. – Cieszy nas fakt, że struktury UE zdają sobie sprawę ze znaczenia AI, oraz że przepisy projektowane są w sposób proporcjonalny i oparty o analizę ryzyka. Uniknięcie przeregulowania pozwoli nam zachować konkurencyjność na globalnej arenie, gdzie z możliwości AI czerpie się pełnymi garściami –  dodaje prezes Cyfrowej Polski.

Nie bez uwag

Choć Związek z entuzjazmem przyjął wydźwięk i cel regulacji, autorzy stanowiska mają także swoje uwagi i komentarze do niektórych z zapisów. Polska branża cyfrowa zgłosiła Komisji Europejskiej m.in. konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących równowagi w zakresie odpowiedzialności dostawców oraz podmiotów wdrażających i użytkowników AI. W opinii Cyfrowej Polski niezbędne jest również ustalenie pewnych dodatkowych jasnych definicji, aby uczynić przepisy bardziej precyzyjnymi oraz dostosowanie zapisów wybranych wymogów do realiów rynkowych i możliwości podmiotów pracujących ze sztuczną inteligencją.

„Niezależnie od przedstawionych powyżej komentarzy na temat konieczności dopracowania i doprecyzowania projektu, stoimy na stanowisku, że projekt Rozporządzenia jest pomocny w zapewnieniu jasnych ram prawnych dla zastosowań AI obarczonych wysokim ryzykiem. Z entuzjazmem przyjmujemy system regulacyjny zbudowany wokół analizy ryzyka, który nie tworzy niepotrzebnych ograniczeń handlu oraz wyrasta ze zrozumienia przez Komisję Europejską znaczenia sztucznej inteligencji dla kluczowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i europejskiej gospodarki”– podsumowuje  w swoim stanowisku Cyfrowa Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *