W marcu 12. Forum Gospodarcze TIME

9 i 10 marca odbędzie się 12. edycja Forum Gospodarczego TIME, gdzie spotkają się przedstawiciele krajowych i zagranicznych organizacji przemysłu oraz przedsiębiorstw europejskiego sektora ICT. Związek Cyfrowa Polska jest jednym ze współorganizatorów wydarzenia.

Corocznie w tym wydarzeniu bierze udział ponad 1000 osób. Celem jest wymiana myśli pomiędzy ekspertami z całej Europy oraz z przedstawicielami parlamentu europejskiego, administracji rządowej, nauki oraz biznesu na tematy związane z rozwojem gospodarki cyfrowej.

 

 

Goście Forum

Misją organizatorów Forum jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospo­darczej. Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele firm z branży teleinformatycznej, energetycznej, elektronicznej i finansowej, eksperci, naukowcy i przedstawicieli władzy wykonawczej, ustawodawczej oraz samorządowej, m.in.: Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju, Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Marcin Cichy – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Doreen Bogdan-Martin, Dyrektor ITU (Telecommunication Development Burea), Peter Stuckmann – Komisja Europejska DG Conect Bocar Ba – Chief Executive Office Samena Telecommunications, Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Communication Union), Cecylia Bonefeld-Dahl i wielu innych.

Trzy bloki tematyczne

12 FG TIME będzie zor­ganizowane w trzech ciągach tematycznych poświęconych sieciom komunikacji elektro­nicznej, przemysłowi i cyfryzacji systemów finansowych.

W pierwszym będziemy omawiać zmiany prawne, decyzje i działania, które pozwolą na efektywny ekonomicznie rozwój sieci 5G. W szczególności:

 • spójności planu rozwoju infrastruktury świa­tłowodowej i harmonogramu przydzielania pasm częstotliwości z potrzebami przemysłu 4.0, IioT,
 • gospodarki sieciowej i usług społe­czeństwa 5.0,
 • zasad i tempa finansowania inwestycji w In­ternet rzeczy w miastach i strefach przemy­słowych,
 • budowy administracyjnej dla ogólnoeuro­piejskich dziedzinowych sieci współpracy przemysłowej w ramach warstw sieci 5G,
 • zasad finansowania powszechnych usług streamingowych w sieci 5G.

W drugim poświęconym przemysłowi 4.0 skupi­my się na problematyce reform obudowy praw­nej i administracyjnej, niezbędnych do zapewnie­nia transparentnych i bezpiecznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sieci. W kontekście rozpoczętej już debaty w środo­wisku ekspertów Komisji Europejskiej będziemy starali się naświetlać następujące tematy:

 • budowy administracyjnej i prawnej dla standaryzacji i normowania działalności sieci produkcyjnych sieci przemysłu 4.0,
 • określeniu ram prawnych umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału oprogramo­wania korzystającego z algorytmów sztucz­nej inteligencji,
 • metod zapewnienia bezpieczeństwa cyfro­wego, własności intelektualnej oraz bezpie­czeństwa obrotu gospodarczego w ramach sieci produkcyjnych 4.0,

W trzecim skupimy się na modernizacji i cyfryzacji sektora finansowego. Omówimy potrzebę otworzenia europejskiej dyskusji na temat współistnienia globalnych walut cyfro­wych, narodowych i regionalnych. W trakcie sesji będziemy podkreślać:

 • znaczenie „technologii cyfrowych” dla rozwoju gospodarczego,
 • potrzebę upowszechnienia i podniesienia poziomu kształcenia ustawicznego, jako warunku pobudzenia aktywnej akceptacji społecznej, niezbędnej do przyspieszenia przemian,
 • rosnącej roli innowacyjności i wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym.

Organizatorzy TIME

Organizatorami wydarzenia są największe organizacje gospodarcze: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Digital Poland, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Fundacja Teraz Polska, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Związek Cyfrowa Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Związek Banków Polskich.

Patronat Honorowy: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Digital Europe.

Szczegółowe informacje na temat Forum Gospodarczego TIME wraz z programem dostępne są na: fgtime.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *