Nie możemy pogrzebać epokowej szansy w regulacjach. Eksperci o polskiej strategii dla AI

Sztucznej inteligencji nie należy się obawiać, lecz korzystać z niej w sposób odpowiedzialny. Krajowa strategia dla SI musi uwzględniać konkretny plan ścieżki wdrożeń i na każdym etapie powstawać z myślą nie tylko o etyce, ale też o biznesie i możliwościach gospodarczych. Konieczne są nie tylko regulacje, ale także szeroko zakrojona edukacja społeczna oraz inwestycje i współpraca międzysektorowa – to wnioski z debaty o polskiej strategii dla sztucznej inteligencji (AI) zorganizowanej podczas festiwalu Rethink Digital Fest.

Przedstawiciele władz, eksperci z branży cyfrowej i naukowcy dyskutowali o tym, jak powinna wyglądać polska strategia dla AI, na jakie wyzwania powinna odpowiadać oraz jakie narzędzia prawne i technologiczne mamy dziś do dyspozycji, by ją realizować.

Strategia konieczna, by wykorzystać szansę na wzrost

Uczestnicy dyskusji w Łodzi wyrazili oczekiwania wobec strategii dla SI i wskazywali, że jest konieczna, by wykorzystać gospodarczy potencjał nowych technologii. – Stoimy przed epokową szansą. W dziedzinie SI rozmiar przedsiębiorstwa ma coraz mniejsze znaczenie. Mikro, małe i średnie firmy, które są trzonem naszej gospodarki już dziś tworzą wyjątkowe usługi oparte o SI dla logistyki, transportu czy sektora ochrony zdrowia – mówił Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. – Przede wszystkim należy jasno wskazać, kto w Polsce odpowiada za przygotowanie i wdrożenie strategii dla SI. Ważne, aby strategia ta na każdym etapie powstawała z myślą o etyce, ale także o biznesie i możliwościach gospodarczych, jakie niesie sztuczna inteligencja. Chciałbym, aby strategia taka była kompleksowym, ale przejrzystym poradnikiem dla administracji publicznej i biznesu nt. tego jak wdrażać i rozwijać SI w kraju. Dlatego też powinna powstać przy udziale administracji, sektora prywatnego i środowiska naukowego – dodał Kanownik.

W czasie rozmowy podkreślono potrzebę współpracy pomiędzy sektorami w sferze SI. – Musimy budować mosty pomiędzy biznesem i środowiskiem akademickim, by pogłębiać ich współpracę na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji, postępu wdrożeń rozwiązań SI oraz przygotowania i implementacji krajowej strategii – mówiła dr Dominika Kaczorowska-Spychalska z Uniwersytetu Łódzkiego, Lider podgrupy ds. Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Uczestnicy dyskusji komentowali także wyrażane w debacie publicznej obawy związane z rozwojem SI. – W rozmowie o sztucznej inteligencji musimy znaleźć równowagę. Technologia daje nam ogrom nowych możliwości, lecz jak każde inne narzędzie pociąga za sobą szereg wyzwań i zagrożeń. Na pewno jesteśmy w stanie ich uniknąć i nie należy popadać w panikę – mówiła dr Dominika Kaczorowska-Spychalska. – SI należy traktować przede wszystkim jako narzędzie. Musimy w sposób świadomy i odpowiedzialny definiować cele, które ma ona dla nas realizować. To od nas w dużej mierze zależy, na ile realne jest ryzyko związane z rozwojem SI – wskazał Jan Oleksiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Cyfrowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Regulacje, kompetencje i fundusze

Zdaniem panelistów kluczowymi wyzwaniami na drodze rozwoju SI są bariery regulacyjne oraz niedostateczny poziom kompetencji i świadomości, ale również częste problemy podmiotów sektora prywatnego i publicznego z finansowaniem wdrożeń nowych technologii. – Choć potrzeba uregulowania sztucznej inteligencji jest jasna, to nie wolno nam stawiać regulacyjnych barier przed postępem technologicznym i gospodarczym. Obecny projekt unijnego Aktu ws. SI niesie ryzyko dla ograniczenia innowacyjności w UE. Jak najszybciej powinien powstać także fundusz inwestycyjny dedykowany SI, wspierający polskie firmy chcące tworzyć i wdrażać produkty i usługi oparte o SI – stwierdził Michał Kanownik.

– Nie osiągniemy naszych celów bez budowy świadomości, umiejętności i kompetencji wśród obywateli, administracji i biznesu. Edukacja w dziedzinie SI jest niezbędna, by wykorzystać potencjał nowych technologii – mówiła dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Festiwal Rethink Digital Fest poświęcony holistycznemu i biznesowemu spojrzeniu na nowoczesne technologie i transformację cyfrową został zorganizowany przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, partnera głównego wydarzenia Związek Cyfrowa Polska oraz partnera wspierającego ElektroEko S.A. i trwał od 20 do 21 czerwca 2023 r. w Łodzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *